Er is een nijpend tekort aan passende huisvesting voor senioren met en zonder zorgvraag. Dit tekort zal de komende jaren steeds verder toenemen. Door het scheiden van wonen en zorg en de decentralisatie van de zorg is het voor gemeenten en zorginstellingen cruciaal om adequaat in te spelen op de huidige en toekomstige vraag. De kennis, investeringskracht en maatschappelijke doelstellingen van institutionele investeerders zoals Bouwinvest kunnen daarbij uitkomst bieden.

Dubbele vergrijzing vraagt om andere aanpak en visie

Sinds begin jaren '90 neemt het aantal ouderen in Nederland toe en is er sprake van een dubbele vergrijzing. Deze 'babyboomers' bereiken de komende jaren de pensioengerechtigde leeftijd en hebben slimme woonruimte nodig. Als oplossing daarvoor heeft de overheid zelfredzaamheid van senioren voorop gezet zodat zij zelfstandig kunnen blijven wonen. Binnen de gemeenten liggen als gevolg daarvan andere direct gerelateerde opgaven, zoals investeren in meer (betaalbare) woningen en de leefbaarheid van de gemeente. Een driedubbele aanpak dus. Wij ontwikkelden hierop een *Visionpaper

Onze kijk op seniorenhuisvesting

Zorgaanbieder DSV: ‘Vastgoed beheren is een vak, wij zijn goed in het verlenen van liefdevolle zorg’

Door samen te werken met institutionele investeerders, kunnen zorginstellingen zich meer richten op hun kerntaken: het verlenen van zorg. Zorgaanbieder DSV ervoer dit in het project Parledam in de gemeente Katwijk. Directeur-bestuurder Jan de Vries vertelt hierover in een interview

Healthcare Katwijk aan Zee Parledam

Lees het interview met Jan de Vries

De gemiddelde levens-verwachting neemt toe van gemiddeld 79,5 jaar in 1990 tot gemiddeld 85,5 jaar in 2040
85,5 jr.
Dubbele vergrijzing zorgt voor toename van 1,1 miljoen 65+ huishoudens tot 2040
+ 1,1 mln.
Het tekort is naast kwantitatief, ook kwalitatief. Veel zorggebouwen (55%) voldoen niet meer aan de huidige eisen
55%

Het is inmiddels wel duidelijk dat Nederland een paar tandjes moet bijzetten

Er moet echt meer seniorenhuisvesting komen!

Reset in mindset

Voor het toekomstbestendig maken van bestaande woningen en het toevoegen van nieuwe (zorg)woningen is samenwerking noodzakelijk tussen gemeenten, zorginstellingen en beleggers en daarnaast ook met corporaties, ontwikkelaars en bouwers. De zorgvastgoedmarkt is een complex speelveld waarin alle bovenstaande partijen een rol spelen. De enorme vraag naar zorghuisvesting is namelijk een gezamenlijke uitdaging. Met name gemeenten hebben een sleutelfunctie.

Wat ons betreft kan de gemeente zich nog nadrukkelijker toeleggen op het faciliteren. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat bouwgronden een maatschappelijke bestemming behouden. Dat voorkomt dat locaties alleen interessant zijn voor de hoogste bieder. Drie kwart van onze zorgvastgoedbeleggingen staat nu dan ook op grond met een maatschappelijke bestemming. 

Slechts 22% van de Nederlandse gemeenten heeft beleid en concrete doelstellingen op het thema zorgvastgoed
22%
Aantal benodigde verpleeghuisplekken in het komend decennium.
+50.000

De Kuifmees: samenwerking leidt tot verpleeghuis van de toekomst

Vroeger hadden we intramurale zorg en extramurale zorg. Maar zo zwart-wit is het niet meer. Woonvormen vloeien in elkaar over, van een reguliere woning met wat services tot een omgeving voor mensen die helemaal niet meer zelfstandig kunnen wonen. Een perfect voorbeeld is De Kuifmees in Nieuwegein. 

Sjh22 01681

Als we voor 1,1 miljoen 65+ huishoudens huisvesting moeten realiseren,

dan moet de hele sector maar één ding doen: Samenwerken!

Boy Wesel 3 Boy Wesel Manager Strategic Partnerships

Hoe lossen we het tekort aan zorghuisvesting op?

Oplossing tekort seniorenwoningen.png

Life: van formele naar informele zorg

We zien een gebrek aan seniorenhuisvesting én aan mensen in de zorg. Wie gaat er voor mensen zorgen? We moeten zorgen dat formele zorg door zorgpersoneel zo lang mogelijk wordt uitgesteld. Een concrete oplossing is het gebouw Life in Amsterdam. In Life wonen mensen samen in een community, zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Dit gebeurt in samenwerking met Mylivy. Bekijk in de uitzending hoe deze community is opgezet. 

Samenwonen in Life (uitsnede Bouw Woon Leef).png

Lees meer over Mylivy

Wat levert de samenwerking met institutionele beleggers op?

Het voorziet in groeiende behoefte aan slimme woningen voor senioren met of zonder zorgvraag.
Het draagt bij aan de komende opgave om 850.000 woningen tot 2035 te realiseren.
Het helpt in het terugdringen van de huidige tekorten van WMO-gelden van gemeenten.
Het zorgt dat zorginstellingen kapitaal kunnen investeren in primaire doelstellingen.
Het bevordert doorstroom op de woningmarkt en zorgt voor een inclusieve, leefbare stad.
Het kapitaal van pensioenfondsen kan financieel en maatschappelijk goed worden benut.
Het tekort aan kwalitatieve zorggebouwen die voldoen aan de huidige eisen wordt drastisch verminderd.
Het helpt Nederlandse gemeenten in streven naar beter, concreet beleid op het thema zorgvastgoed.

Over samenwerkingspartner Korian

Het is een ontwikkeling van de laatste tijd: grote internationale zorginstellingen die de overstap wagen naar de Nederlandse zorgmarkt. Vanuit België maakte onder meer het Franse Korian de opwachting in Nederland. Daarbij werden ook drie complexen van Bouwinvest gehuurd. Deze en andere investeringen van diverse professionele marktpartijen zorgen voor een verdere professionalisering van het zorgaanbod in Nederland.

Binnen korte tijd heeft het Nederlandse zorglandschap een meer internationale kleur gekregen. Het bleu-blanc-rouge van grote Franse zorgaanbieders wappert nu ook hier op verschillende zorglocaties. In onze portefeuille heeft Korian de exploitatie van meerdere complexen overgenomen en is daarmee een van onze grootste huurders. De versnippering in de markt wordt minder en de deskundigheid gaat omhoog. Dit is in het belang van de mensen die goede zorg nodig hebben.

Meer weten over de samenwerking met Korian?

De Lawet Wageningen

Healthcare Wagenigen De Lawet int.jpg
Heathcare Wageningen De Lawet.jpg

Meer weten?

Boy Wesel
Manager Strategic Partnerships

Nieuwsbrief