Bouwinvest belegt voor de lange termijn. Om onze beleggingen nu en in de toekomst waardevast te houden, hebben we vanzelfsprekend belang in een gezonde leefomgeving, waardoor we automatisch een maatschappelijk betrokken speler zijn. Ons vermogensbeheer draagt bij aan een duurzame, leefbare, toegankelijke stedelijke omgeving én het verbeteren van pensioenuitkeringen. Plaatsen, waar mensen nu en in de toekomst willen wonen, werken en leven. Zo creëren wij maatschappelijk én financieel rendement. Zodoende kunnen wij op de lange termijn stabiel rendement blijven realiseren voor onze klanten – pensioenfondsen en verzekeraars – zodat zij pensioenen kunnen blijven uitkeren.   

Bouwinvest neemt bij al zijn beleggingsbeslissingen milieu-, sociale en governance (ESG) criteria mee om duurzaam rendement op lange termijn te garanderen, in lijn met de United Nations Principles of Responsible Investment (UN PRI). Met het onderschrijven van de UN PRI erkent Bouwinvest het belang van verantwoord beleggen en zet Bouwinvest zich in om de principes te implementeren in haar beleggingsproces.

Daarnaast zet Bouwinvest zich in voor het behalen van de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs. Op lange termijn streeft Bouwinvest naar een bijna energieneutrale portefeuille - een Paris Proof portefeuille - in 2045.

Bouwinvest streeft ernaar om in 2023 voor ten minste 80% van het belegd vermogen een bovengemiddelde duurzaamheidsrating (GRESB 4 of 5 sterren) te hebben en een positieve bijdrage te leveren aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (UN SDG's).

We zetten ons expliciet in voor de vijf Sustainable Development Goals (SDG's) die binnen de invloedssfeer vallen:

- Goede gezondheid en welzijn (SDG 3): investeren in zorgvastgoed, gezonde gebouwen en levensloopbestendige woningen. 

- Betaalbare en duurzame energie (SDG 7): energiegebruik terugdringen en investeren in hernieuwbare energie.

- Eerlijk werk en economische groei (SDG 8): een actieve rol blijven spelen met onze samenwerkingspartners om goede gezondheids-, veiligheids- en arbeidsomstandigheden op bouwplaatsen te garanderen. 

- Duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11): investeren in vastgoed met een bovengemiddelde duurzaamheidsscore en in betaalbare woningen. 

- Actie ondernemen tegen klimaatverandering en de gevolgen daarvan (SDG 13): investeren in duurzaam en klimaatadaptief vastgoed, wat zal resulteren in een bijna energieneutrale portefeuille in 2045.

SFDR

Alles over de Sustainable Finance Disclosure Regulation

Bouwinvest Responsible Investment & Corporate Responsibility Policy 2023

pdf 1,1 MB
Bouwinvest Responsible Investment & Corporate Responsibility Policy 2023

ESG framework: towards a structural integration of ESG

pdf 4,4 MB
SFDR

Stewardship & Engagement Policy

pdf 0,1 MB
SDFR

Investeren in duurzame samenwerking

Of het nu gaat om beleggers, huurders, overheidsinstanties of leveranciers; wij streven er naar om met alle partijen duurzame samenwerkingsverbanden aan te gaan omdat die samenwerking essentieel is voor de toekomst. We luisteren naar onze partners en houden rekening met zaken die zij belangrijk vinden. 

Een verantwoorde organisatie

We voeren onze activiteiten uit op basis van integriteit, eerlijkheid en transparantie en we respecteren de belangen van degenen met wie we relaties onderhouden. We hebben deze principes samen met maatschappelijk verantwoord ondernemen en innovatie verankerd in alle bedrijfsprocessen. We achten dit essentieel voor de toekomstbestendigheid van Bouwinvest.   

We zijn ons ervan bewust dat toegewijde en hardwerkende medewerkers cruciaal zijn om deze doelen te bereiken. Daarom zetten we ons in om een aangename en uitdagende werksfeer te creëren. Bij onze verantwoorde bedrijfsvoering hanteren we strikte controleprogramma’s en kaders op het gebied van corporate governance, risico en integriteit.  

We dragen ook bij aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Betaalbare woningen en ook zorgvastgoed staan hoog op de Nederlandse politieke agenda. De markt staat onder druk door een beperkt aanbod en een grote vraag. We werken nauw samen met nationale en lokale overheden, woningcorporaties en projectontwikkelaars om deze problemen aan te pakken en uitbreiding van het aantal woningen en woon-zorgvastgoed te versnellen. Beide sectoren bieden naast een optimaal beleggingsrendement ook maatschappelijke meerwaarde.   

Investeren in verantwoord vastgoed

Investeren in milieu, maatschappij en goed bestuur helpt klimaatverandering tegen te gaan en genereert bredere sociale, economische, ecologische en gezondheidsvoordelen. We zijn ervan overtuigd dat onze aanpak risicovermindert en zorgt voor betere rendementen en de aantrekkelijkheid van ons vastgoed en portefeuilles verhoogt. 

Bouwinvest Gedragscode

Klokkenluidersregeling

De Gedragscode van Bouwinvest is meer dan een verzameling van regels. De gedragscode bevat de normen en waarden die wij als fundamenteel beschouwen, zowel voor het  bedrijf als in relatie tot medewerkers en  directie, zakenpartners en de samenleving. We vinden het belangrijk dat iedereen die bij  en voor Bouwinvest werkt kennis heeft van de  waarden en normen van onze organisatie en deze principes toepast in de dagelijkse  bedrijfsvoering en hanteert als uitgangspunten  bij besluitvorming.

Bouwinvest wil een veilige en integere omgeving realiseren voor alle personen die bij en voor Bouwinvest werken of diensten leveren.

Bouwinvest nodigt iedereen die bij of voor Bouwinvest werkt, heeft gewerkt of diensten levert uit om vermoedens van onregelmatigheden te melden. In deze regeling wordt uitgelegd hoe je op een veilige manier vermoedens van onregelmatigheden binnen Bouwinvest intern en extern kunt melden.

Bouwinvest's Tax Policy

Onze klanten, pensioenfondsen en verzekeraars, zorgen voor het pensioeninkomen van hun begunstigden. Daartoe beleggen zij onder meer in fondsen van Bouwinvest of buitenlandse fondsen van lokale vermogensbeheerders.

Ons vermogensbeheer draagt bij aan een duurzame, leefbare, toegankelijke stedelijke omgeving én het verbeteren van pensioenuitkeringen. Zo creëren wij maatschappelijk én financieel rendement. Kortom, wij creëren real value for life en vinden dat verantwoord fiscaal gedrag een essentieel onderdeel hiervan is. Onze tax policy is onze leidraad bij het realiseren van verantwoord fiscaal gedrag.

Nieuwsbrief