SFDR bij Bouwinvest

Wat is de Sustainable Financial Regulation Disclosure (SFDR)?

Per 10 maart 2021 is de “Regulation on sustainability-related disclosures in the financial services sector” (hierna: SFDR) van kracht. Deze wetgeving is onderdeel van een groot wetgevingspakket van de Europese Unie en heeft tot doel meer harmonisatie te creëren in de informatieverschaffing aan klanten in relatie tot duurzaamheid en het vergemakkelijken van de vergelijking van financiële producten van verschillende aanbieders op het gebied van duurzaamheid. Daarbij wil de SFDR zogenaamde greenwashing van financiële producten tegengaan. 

Waarom is de SFDR op Bouwinvest van toepassing?

De SFDR geldt voor Bouwinvest Real Estate Investors B.V. als beheerder van beleggingsinstellingen en voor de afzonderlijke beleggingsinstellingen; Bouwinvest Residential Fund, Bouwinvest Retail Fund, Bouwinvest Office Fund, Bouwinvest Healthcare Fund, het Dutch Social Impact Real Estate Partnership (hierna: Impact Partnership).

Daarnaast wil Bouwinvest een bijdrage leveren aan de volgende Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties:

 • SDG 3 - Goede gezondheid en welzijn
 • SDG 7 - Betaalbare en duurzame energie
 • SDG 8 - Waardig werk en economische groei
 • SDG 11 - Duurzame steden en gemeenschappen
 • SDG 13 - Klimaatactie

Deze bijdrage is vertaald in doelstellingen op fondsniveau, waarbij onderscheid wordt gemaakt in doelstellingen op het gebied van milieu, sociaal en governance (ESG). Het streven is om ervoor te zorgen dat het door ons geïnvesteerde kapitaal bovengemiddeld presteert op deze aspecten.

Investeren in verantwoord vastgoed

Bouwinvest richt zich volledig op investeringen in vastgoed en kent zowel Nederlandse als internationale activiteiten. De Nederlandse activiteiten betreffen directe vastgoedbeleggingen in Nederland. De internationale beleggingen betreffen indirecte beleggingen en zijn te onderscheiden in beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingen.

Vastgoed is verantwoordelijk voor ongeveer 30% van de totale CO2-uitstoot en 40% van het totale energieverbruik wereldwijd en speelt wereldwijd een belangrijke rol als het gaat om het verminderen van zowel de CO2-uitstoot als het energieverbruik.

Bouwinvest’s doelstelling is gericht op bovengemiddeld duurzaam vastgoed (GRESB 4/5 sterren). Dit vergt dat Bouwinvest op gestructureerde wijze werkt aan het beperken van deze negatieve gevolgen van beleggingen in vastgoed. 

Wat betekent de SFDR voor Bouwinvest?

De SFDR schrijft voor dat elk financieel product moet worden geclassificeerd. De SFDR kent drie kwalificaties: donkergroen (artikel 9), lichtgroen (artikel 8) en neutraal (artikel 6).

De producten van Bouwinvest classificeren als artikel 9- en artikel 8-producten. Het Impact Partnership heeft specifieke duurzame doelstellingen en is daarmee een artikel 9-product. De Bouwinvest Residential, Office, Retail en Healthcare fondsen promoten ecologische en sociale kenmerken en zijn daarmee geclassificeerd als artikel 8-producten.

Artikel 9: duurzame beleggingen in het Impact Partnership

Binnen de portefeuille van Bouwinvest heeft het Impact Partnership een duurzame sociale beleggingsdoelstelling. Dit partnership streeft naar het realiseren van positieve impact op het welzijn van mensen door het creëren van eerlijke kansen op de woningmarkt voor achtergestelde doelgroepen, middels het investeren in woningen, zorgwoningen en maatschappelijk vastgoed.

Artikel 8: promoten van ecologische en sociale kenmerken in de Bouwinvest Residential, Office, Retail en Healthcare fondsen

Bouwinvest promoot met zijn artikel 8-producten ecologische en sociale kenmerken maar heeft duurzaam beleggen niet als doel gesteld.

Voor elk van de financiële producten van Bouwinvest zijn de, niet specifiek door SFDR gedefinieerde, ecologische en sociale kenmerken die het fonds promoot expliciet inzichtelijk gemaakt en in relatie gebracht met de vier ESG-doelstellingen van Bouwinvest. Per kenmerk zijn vervolgens KPI’s (Key Performance Indicators) gedefinieerd.

Integratie van ESG-risico’s in beleggingsbeleid

In algemene zin heeft de inrichting van het risicomanagement binnen Bouwinvest tot doel de continuïteit van Bouwinvest nu en in de toekomst te beschermen en binnen de gehele organisatie bewustzijn te creëren van de potentiële materiële risico's waaraan Bouwinvest is blootgesteld. Dit ter bescherming van zowel de middelen van Bouwinvest als de middelen en de belangen van zijn klanten.

Daarnaast schrijft de SFDR voor dat specifieke Milieu, Sociale en Governance (ESG) -risico’s integraal onderdeel moeten zijn van risicomanagement binnen Bouwinvest op zowel strategisch als wel op fonds-, mandaat- en investeringsniveau. ESG-risico is equivalent aan de term ‘sustainability risk’ zoals gedefinieerd in de SFDR.

Binnen de categorie ESG-risico, maakt Bouwinvest onderscheid tussen vijf risicotypen:

 • Fysieke risico’s gerelateerd aan klimaatverandering
 • Transitierisico’s gerelateerd aan klimaatverandering
 • Overige milieurisico’s
 • Sociale risico’s
 • Governance risico’s

Voor ESG-risico is, in aansluiting op het bestaande Risicomanagement Framework, een methodiek ontwikkeld om op systematische wijze de relevantie van specifieke ESG-risico’s inzichtelijk te maken en te houden. Deze methodiek bepaalt de relevantie van risico’s langs twee pijlers:

 • Wat is de impact als dit risico zich voordoet op mens en milieu?
 • Wat is de impact als dit risico zich voordoet op onze portefeuille?

Deze methodiek geeft een goed beeld van de inherente relevantie van ESG-risico’s op fonds-, partnership en mandaatniveau. Met het zicht op de risico's op fonds-, partnership en mandaatniveau, versterkt ook het zicht op de wijze waarop de ESG-risico's impact kunnen hebben op de risico's van Bouwinvest Real Estate Investors.

Ten behoeve van de beheersing van de meest relevante risico’s is een systematiek beschikbaar die gericht is op het inzichtelijk krijgen en houden van de maatregelen en KRI’s (Key Risk Indicators).

Eveneens wordt het voor het fonds, partnership of mandaat geldende ESG-risicoprofiel gebruikt als referentiekader voor de beoordeling van ESG-risico’s in alle (des)investeringsvoorstellen. Op deze wijze wordt geborgd dat systematisch rekening wordt gehouden met alle mogelijk relevante ESG-risico’s.

Bouwinvest is ervan overtuigd dat de impact van ESG-risico’s op de beleggingsproducten voor een deel kan worden gemitigeerd door het terugdringen van de impact van de beleggingen op mens en milieu. De mate waarin dit het geval is, varieert tussen de verschillende fondsen en mandaten die Bouwinvest beheert.

Duurzaamheid in het algemeen en het mitigeren van de impact van onze producten op mens en milieu is nog volop in ontwikkeling, dit zorgt ervoor dat negatieve effecten mogelijk impact hebben op de waarde en rendementen van onze beleggingen. Tegelijkertijd zien wij ook kansen om juist een positief effect te realiseren in de waarde en de rendementen van de beleggingsproducten.  

De ESG-risicomethodiek en het bepalen van het effect op de beleggingsproducten is voortdurend in ontwikkeling. Vooral de stap naar verdere kwantificering van deze risico’s heeft onze aandacht, waarbij, waar relevant, wordt aangesloten op ontwikkelingen in de markt (o.a. op het gebied van beschikbaarheid van data en instrumenten).

SFDR-disclosures van Bouwinvest

Bouwinvest rapporteert periodiek en conform de SFDR via de volgende documenten:

 • Precontractuele disclosure als bijlage bij het Information Memorandum
 • Periodieke disclosure als bijlage bij de fondsjaarverslagen
 • Productspecifieke website disclosures op de fondsspecifieke pagina’s van de Bouwinvest website
 • PAI disclosure via de website per 30 juni van elk jaar
 • Website disclosures via de SFDR-page op de Bouwinvest website

SFDR Documenten

Bouwinvest Responsible Investment & Corporate Responsibility Policy 2023

pdf 1,1 MB
Responsible Investment & Corporate Responsibility Policy 2023

ESG Due Diligence verklaring

pdf 0,1 MB
SFDR

Stewardship & Engagement Policy

pdf 0,1 MB
SFDR

Principal Adverse Impact Disclosure

pdf 0,6 MB
SFDR

Exclusion Policy

pdf 0,1 MB
SFDR

Verklaring Duurzaamheid en Beloning

pdf 0,1 MB
SFDR

Nieuwsbrief