Algemeen

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en is derhalve niet volledig. Er kunnen geen rechten aan deze website en/of de inhoud hiervan worden ontleend. Bouwinvest Real Estate Investors B.V. (hierna: “Bouwinvest”) is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van het gebruik van deze website en/of van onjuiste of incomplete informatie op deze website.

Informatie verzonden aan Bouwinvest via e-mail, via elektronische formulieren of anderszins via de website van Bouwinvest is niet beveiligd en wordt als niet vertrouwelijk beschouwd.

Deze website is slechts opgesteld om de interesse van potentiële beleggers te polsen en betreft geen verkoop van aandelen of een (uitnodiging tot het doen van) een aanbod tot het kopen van aandelen in een Bouwinvest Fonds. Enige verkoop, een aanbod, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod zal zijn vervat in een Informatie Memorandum en is onderhevig aan de voorwaarden als daarin opgenomen. Het betreffende Informatie Memorandum zal op aanvraag beschikbaar worden gesteld.

De informatie op deze website is niet bedoeld om enige persoon aan te zetten tot het kopen of verkopen van enig product en/of het afnemen van enige dienst van Bouwinvest, en kan ook niet dienen als basis voor een beleggingsbeslissing en/of als beleggingsadvies. Een beslissing om te beleggen in een Bouwinvest Fonds kan en mag uitsluitend worden gebaseerd op de informatie uit een Information Memorandum en overige documenten, zoals (half)jaarresultaten van het betreffende Bouwinvest Fonds. Potentiële beleggers wordt geadviseerd de hiervoor genoemde documenten nauwkeurig te lezen en zo nodig onafhankelijk advies in te winnen bij een eigen juridische adviseur, fiscalist en/of een financiële adviseur, om een goede en gefundeerde beslissing te kunnen nemen met betrekking tot een belegging in een Bouwinvest Fonds.

Bouwinvest beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (hierna: “Wft”) en staat derhalve onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

Selling Restrictions

De aandelen in de Bouwinvest Fondsen worden niet, rechtstreeks of middellijk, aangeboden of verkregen in Nederland aan of van anderen dan(rechts)personen die gekwalificeerde beleggers zijn zoals bedoeld in artikel 1:1 van de Wft. De informatie op deze website is dan ook uitsluitend bestemd voor gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wft.

De informatie op deze website is niet bedoeld voor bezoekers in/afkomstig uit jurisdicties (i) waar het aanbieden of ontvangen van (voor die bezoekers buitenlandse) financiële diensten niet is toegestaan, en/of (ii) waar de diensten van Bouwinvest niet verkrijgbaar zijn. Een bezoeker die zich in een dergelijke jurisdictie bevindt, dient deze website niet te betreden. De informatie op deze website is uitdrukkelijk niet gericht tot (rechts)personen die zich bevinden in, of afkomstig zijn uit, de Verenigde Staten van Amerika.

Bezoekers van de website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle op hen van toepassing zijnde plaatselijk geldende wetten en voorschriften. 

Beleggingsresultaten

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Informatie van derden

Het volgen van hyperlinks naar internetsites van derden is voor eigen risico. Bouwinvest aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op website van derden is door Bouwinvest niet geverifieerd.

Beperking van aansprakelijkheid

Bouwinvest aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website, inclusief de hierin opgenomen informatie en aanbevelingen. De inhoud van deze website kan te allen tijde zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Verder is Bouwinvest niet aansprakelijk en biedt geen waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren van deze website, en voor de gevolgen van het niet kunnen, beschadigd, verkeerd, en/of niet tijdig ontvangen en/of verzenden van e-mailberichten. Bouwinvest is evenmin aansprakelijk voor schade en/of defecten, die als gevolg van het bezoek aan en het gebruik van deze website zouden kunnen ontstaan.

Intellectuele eigendom

Alle auteursrechten, patenten, intellectuele en ander eigendom, en toestemmingen op dat gebied die van toepassing zijn op de inhoud van de website, behoren toe aan en zijn verkregen door Bouwinvest. Deze rechten zullen niet overgaan op personen die toegang verkrijgen tot deze informatie.

Toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Amsterdam.

Indien anderstalige versies van deze disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die zijn opgeslagen op uw computer om de website te helpen analyseren hoe de website door gebruikers wordt gebruikt.

De cookies van Bouwinvest worden gebruikt als herinnering dat een bezoeker op de website is geweest en u te herkennen, de volgende keer dat u de website bezoekt. Cookies worden ook gebruikt voor statistische doeleinden bijvoorbeeld te tellen hoe vaak een bezoeker terugkomt, hoeveel en welke pagina's worden bezocht, en om onze dienstverlening en onze website te verbeteren en de website aan te passen aan uw persoonlijke instellingen, voorkeuren en / of persoonlijke situatie (bijvoorbeeld aan de hand van uw surfgedrag en IP-adres).

Contactgegevens

Bouwinvest Real Estate Investors B.V., Amsterdam, La Guardiaweg 4, 1043 DG Amsterdam, T 020 6771600, E info@bouwinvest.nl, Kamer van Koophandel nummer 34180506, BTW nummer 8111.01.903.

Nieuwsbrief