Klimaatverandering zorgt voor veranderende weerspatronen, denk aan hevige neerslag, hitte, droogte en extreme wind. Het beïnvloedt de gezondheid van mensen, de leefbaarheid van buurten en het comfort in woningen en gebouwen. Door gebouwen klimaatadaptief te maken zijn ze minder kwetsbaar voor de huidige en toekomstige effecten van klimaatverandering. Zo werken wij aan real value for life. 

Door onze gebouwen te voorzien van daktuinen creëren we niet alleen een aangename plek voor de gebruikers

maar ook een plek voor biodiversiteit en een wateropvang voor de omgeving.

Waarom klimaatadaptatie?

Het World Economic Forum rekent de risico’s die samenhangen met klimaatverandering tot de grote gevaren voor onze welvaart. De fysieke risico’s, zoals schade en overlast van overstroming, hevige neerslag, droogte, hitte en extreme wind nemen toe. Maar ook de financiële risico's op waardevermindering in brede zin door veranderingen in gedrag en wet- en regelgeving. 

De zeespiegelstijging bedreigt het leven in deltagebieden wereldwijd. Het maatschappelijk welzijn komt daarmee onder druk te staan. Klimaatrisico’s worden daarom een vast onderdeel bij investeringsbeslissingen voor de korte, middellange en lange termijn. Het doel is de vastgoedportefeuilles hittebestendig en waterrobuust oftewel klimaatadaptief te maken. Klimaatadaptatie houdt onze gebouwde omgeving leefbaar en onze investeringen toekomstbestendig.

Hoe gaan we te werk?

Wij brengen voor onze gebouwen de mogelijke fysieke klimaatrisico’s in kaart. Een zogenaamde klimaatstresstest geeft ons inzicht in potentiële kwetsbaarheden van onze gebouwen voor de klimaatthema’s (wateroverlast, hitte, droogte en overstroming). Daaruit volgen de maatregelen die we kunnen nemen om schade te voorkomen en het welbevinden van huurders en gebruikers nu en richting toekomst te waarborgen.

Zowel bij onze gebouwen als in de directe omgeving stimuleren we klimaatadaptatie. Het vergroten van het groenoppervlak is een effectieve manier om regenwater op te vangen en de temperatuur te beperken. Daktuinen die hiervoor zijn ingericht, zoals de daktuin van Gouda Goverwelle, WTC Den Haag en van The Garage bieden naast wateropvang en verkoeling ook een aangename verblijfsplek. Recent kocht Bouwinvest huurwoningen op Oostenburgereiland in Amsterdam. In 2022 zullen de woningen worden opgeleverd conform de eisen van Amsterdam Rainproof. Dit betekent dat elk kavel 6 liter hemelwater per uur per m² kan opnemen.

Best practice

Met de realisatie van de polderdaktuin combineerde WTC Den Haag de wensen van haar huurders en bewoners om de buitenlucht op te kunnen zoeken, met de eigen wens om te verduurzamen en bij te dragen aan het binnenstedelijke watermanagement.

Nieuwsbrief