De grondstoffen van de aarde zijn eindig en raken steeds sneller op. Door slim (her)gebruik kunnen materialen opnieuw worden ingezet, afvalstromen worden beperkt en de bouw- en vastgoedsector worden verduurzaamd. Door daarin te investeren, creëren wij real value for life.

Circulariteit positief voor milieu-impact en gezondheid van gebruikers

De bebouwde omgeving, en daarmee de vastgoedsector, is grootgebruiker van grondstoffen. De overgang naar een circulaire economie is dan ook één van de belangrijkste transities waar de bouwketen voor staat. Om de milieu-impact te verlagen zullen we slimmer om moeten gaan met de steeds schaarser wordende grondstoffen. Circulair ontwikkelen, bouwen en beheren isnoodzakelijk om tot een nieuwe vastgoedeconomie en duurzame bouwsector te komen. Circulaire gebouwen kennen een lagere milieu-impact, omdat grondstoffen efficiënt en opnieuw worden gebruikt en afvalstromen in omvang afnemen. Daarnaast kent circulair vastgoed bredere sociale, economische, ecologische en gezondheidsvoordelen. Wij verwachten dat wereldwijd de vraag naar duurzame en circulaire gebouwen zal toenemen. Daarmee zijn circulaire gebouwen naast duurzamer, ook waardevaster op lange termijn, en dus ook goed voor ons financieel rendement. 

“We willen ontdekken welke indicatoren en criteria relevant zijn om circulariteit en de impact ervan meetbaar te maken.

Door deze kennis ook te delen leveren we een bijdrage aan de transitie naar een circulaire economie.”

Micha Reusen Micha Reusen Manager Innovation

Circulariteit vraagt om anders denken en kijken

We zullen op een andere manier moeten gaan denken over transformatie, renovatie en (her)gebruik. Hierin is samenwerking in de keten essentieel. Iedereen moet meedoen om de transitie naar een circulaire economie werkelijkheid te maken. We hebben ‘oogstbedrijven’ nodig in plaats van sloopbedrijven om bestaande gebouwen zo slim mogelijk uit elkaar te halen. Ontwerpers moeten leren werken met bestaande bouwmaterialen en demontabel ontwerpen. Overheden kunnen het nodige doen met de ruimtelijke inrichting en gronduitgifte. En beleggers zoals wij kunnen op twee manieren bijdragen. Ten eerste kunnen wij een rol spelen in het aanjagen, door met het institutioneel vermogen vraag te creëren naar circulaire gebouwen en oplossingen. En ten tweede zijn we partner in het proces om circulaire projecten en gebieden te kunnen realiseren. Dat betekent bijvoorbeeld mee te draaien in pilotprojecten. Denk aan het vormgeven van nieuwe businesscases waarin aan bestaande materialen meer waarde wordt toegekend.

Wat zien we al in de praktijk?

Circulair bouwen staat nog in de kinderschoenen, maar de eerste voorbeeldprojecten zijn daar, zoals het circulaire woonzorggebouw van het Bouwinvest Healthcare Fund. Ook met transformatieprojecten draagt Bouwinvest bij aan het hergebruik van bestaande gebouwen, zoals het voormalig hoofdkantoor van Shell in Den Haag en het voormalig stadskantoor in Utrecht.  

Framework voor circulaire bestaande gebouwen

Met dit framework wil DGBC de circulaire bouwoplossingen verbreden en toepasbaar maken naar de gehele bouwsector. Een belangrijke vraag daarbij is: Hoe krijgt circulariteit een plek in de gehele bouwopgave, zo ook voor bestaand vastgoed. Het framework is mede mogelijk gemaakt door de Laudes foundation, Bouwinvest en Schiphol. Het framework is een aanvulling op het in 2018 opgestelde ‘Framework for Circulair Buildings’ dat gericht was op nieuwbouw.

Met het onderzoek ‘Van Vastgoed naar Losgoed’ hebben we hergebruikwaarde in businesscases concreet gemaakt. 

We verzamelen inzicht door middel van de GPR Circulariteitsscore. 

De eerste projecten zijn opgeleverd met een materialenpaspoort.  Dat is een eerste stap vanuit de transitieagenda-Bouw om te komen tot ‘Nederland Circulair in 2050’ Bijvoorbeeld het sloop- en nieuwbouw project: het nieuwe A.  

Contact

Nieuwsbrief