26 oktober 2021

Deel dit op:

Op 21 oktober heeft Bouwinvest samen met meer dan 80 partners uit de Metropoolregio Amsterdam (MRA) de ‘Green Deal Houtbouw’ ondertekend. Hiermee committeren wij ons aan het streven om in 2025 één op de vijf nieuwe woningen in de Metropoolregio Amsterdam te bouwen van hout en andere biobased materialen. Een streven dat zorgt voor een jaarlijkse uitstootreductie van ca. 220.000 ton CO2 en een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van stikstof. Namens Bouwinvest ondertekende Michiel de Bruine, Director Dutch Residential Investments, het convenant.

Locaties en wetgeving
Het convenant is ondertekend door gemeenten, provincies, projectontwikkelaars, institutionele beleggers, aannemers, woningcorporaties, architecten, houtbouwers, hout producerende partijen, kennisinstellingen, ingenieurs- en adviesbureaus, financiële instellingen en koepelorganisaties. Een belangrijk onderwerp van het Green Deal convenant Houtbouw is het beschikbaar krijgen van locaties die geschikt zijn voor houtbouwwoningen. Er wordt ook actief samen kennis gedeeld en bekeken of meer stimulerende regelgeving voor houtbouw mogelijk is. Tenslotte werken de betrokken partijen actief samen aan het verbeteren van de businesscases van de keten van houtbouw. Met de schaalsprong en toename van de kennis rond houtbouw is de verwachting dat de huidige prijsstelling van houtbouw binnen een afzienbare tijd verbeterd zal worden. 

Noodzaak tot verduurzaming
De gebouwde omgeving is een grootverbruiker van grondstoffen en een grote uitstoter van broeikasgassen door aardgas- en energieverbruik en door de impact van materialen. Gebouwen in Nederland zijn goed voor naar schatting 50% van het grondstoffenverbruik, 40% van het totale energieverbruik en 30% van het totale waterverbruik. Bovendien heeft een groot deel van alle afval in Nederland betrekking op bouw- en sloopafval en is de sector verantwoordelijk voor circa 35% van de CO₂-uitstoot. Thijs Kroese, voorzitter publiek-private stuurgroep houtbouw MRA: “Met deze nauwe publiek-private samenwerking kunnen we als MRA met houtbouw een paar vliegen in één klap slaan: klimaatdoelen realiseren, versnellen van de woningbouw, innovatie van de bouwketen en vernieuwing van de werkgelegenheid in de bouw. Geen tijd te verliezen dus!” Deze ondertekening is weer een stap tot verduurzaming vanuit de sector. Een ander mooi voorbeeld waar Bouwinvest actief aan bijdraagt is het Paris Proof-akkoord van de Dutch Green Building Council.

Van energiebesparing naar verduurzaming van het hele proces
Om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden Celsius te houden, is het terugdringen van de concentratie CO₂ in de atmosfeer een wereldwijde noodzaak. Dit wordt nog eens benadrukt in het rapport van IPCC uit augustus 2021. Binnen de vastgoedsector wordt nu vooral ingezet op energiebesparing en het gebruik van hernieuwbare energie. Twee derde van alle CO₂ die bij de bouw en het gebruik van een gebouw wordt uitgestoten, komt echter vrij tijdens de bouw en het onderhoud. Dit betekent dat niet alleen energiebesparing noodzakelijk is, maar dat het hele proces van bouwen duurzamer moet; de productie moet CO₂-neutraal worden, net als het onderhoud, de sloop en de (weder)opbouw. Dat laatste kan vooral bereikt worden door de inzet van her te gebruiken materialen. In toenemende mate wordt bouwen op basis van biobased materialen, gezien als een van de oplossingen om de voetafdruk van de bouwsector te verlagen. Natuurlijke materialen slaan CO₂ op en zijn hernieuwbaar, aangezien eenvoudig nieuwe bomen geplant kunnen worden. Houten gebouwen slaan opgenomen CO₂ voor langere tijd op, tijdens bouwwerkzaamheden wordt er nagenoeg geen stikstof uitgestoten en het materiaal is oneindig hernieuwbaar.

Nieuwsbrief