SFDR verklaring

Inleiding

Bouwinvest Real Estate Investors B.V. (hierna: Bouwinvest) is beheerder van een vijftal Nederlandse sector fondsen, een Nederlands impact partnership en een drietal internationale mandaten. Bouwinvest investeert wereldwijd vermogen van institutionele beleggers op verantwoorde wijze in vastgoedproducten met als doel om ‘Real Value for Life’ te creëren. Belangrijke pijlers om aan onze doelstellingen te voldoen zijn sociale verantwoordelijkheid en milieu.  

Per 10 maart 2021 is de “Regulation on sustainability-related disclosures in the financial services sector” (hierna: SFDR) van kracht. Doel van de SFDR is meer harmonisatie te creëren in de informatieverschaffing aan klanten in relatie tot duurzaamheid en het vergemakkelijken van de vergelijking van financiële producten van verschillende aanbieders op het gebied van duurzaamheid. Tevens wil de SFDR zogenaamde “greenwashing” van financiële producten tegengaan.  

De SFDR geldt voor Bouwinvest als beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen. De alternatieve beleggingsinstellingen Bouwinvest Residential Fund, Bouwinvest Retail Fund, Bouwinvest Office Fund, het Dutch Social Impact Real Estate Partnership (Social Impact Partnership) gelden onder SFDR als afzonderlijke financiële producten. 

Bouwinvest wil een bijdrage leveren aan de volgende Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties: 

 • SDG 3 - Goede gezondheid en welzijn 
 • SDG 7 - Betaalbare en duurzame energie 
 • SDG 8 - Waardig werk en economische groei 
 • SDG 11 - Duurzame steden en gemeenschappen 
 • SDG 13 - Klimaatactie 

Deze bijdrage is vertaald in onze doelstellingen. Waarvan de belangrijkste overall doelstelling erop is gericht ervoor zorg te dragen dat ten minste 80% van het door ons geïnvesteerd kapitaal in 2023 bovengemiddeld presteert op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG). Dit meten we aan de hand van het aandeel van het totaal belegd vermogen met een GRESB rating van 4 of 5 sterren.

Lees hier de volledige verklaring

SFDR Documenten

Bouwinvest Responsible Investment & Corporate Responsibility Policy 2023

pdf 1,1 MB
Responsible Investment & Corporate Responsibility Policy 2023

ESG Due Diligence verklaring

pdf 0,1 MB
SFDR

Stewardship & Engagement Policy

pdf 0,1 MB
SFDR

Principal Adverse Impact Disclosure

pdf 0,1 MB
SFDR

Exclusion Policy

pdf 0,1 MB
SFDR

Verklaring Duurzaamheid en Beloning

pdf 0,1 MB
SFDR

Integratie van ESG-risico's

In algemene zin heeft de inrichting van risicomanagement binnen Bouwinvest tot doel de continuïteit van Bouwinvest nu en in de toekomst te beschermen en binnen de gehele organisatie bewustzijn te creëren van de potentiële materiële risico's waaraan Bouwinvest is blootgesteld. Dit ter bescherming van zowel de middelen van Bouwinvest als de middelen en de belangen van haar klanten. 

Milieu, sociale en Governance (ESG)-risico’s zijn integraal onderdeel van risicomanagement binnen Bouwinvest op zowel strategisch als wel op fonds-, mandaat- en investeringsniveau. ESG-risico is equivalent aan de term ‘sustainability risk’ zoals gedefinieerd in de SFDR.  

Binnen de categorie ESG-risico, maakt Bouwinvest onderscheid tussen vijf risicotypen: 

 • Fysieke risico’s gerelateerd aan klimaatverandering 
 • Transitierisico’s gerelateerd aan klimaatverandering
 • Overige milieurisico’s
 • Sociale risico’s
 • Governance risico’s

Voor ESG-risico is, in aansluiting op het bestaande Risicomanagement Framework, een methodiek ontwikkeld om op systematische wijze de relevantie van specifieke ESG-risico’s inzichtelijk te maken en te houden. Deze methodiek bepaalt de relevantie van risico’s langs twee pijlers: 

 • Wat is de impact als dit risico zich voordoet op mens en milieu?
 • Wat is de impact als dit risico zich voordoet op onze portefeuille?

Deze methodiek geeft een goed beeld van de inherente relevantie van ESG-risico’s op fonds-, partnership- en mandaatniveau. Met het zicht op de risico's op fonds-, partnership- en mandaatniveau, versterkt ook het zicht op de wijze waarop de ESG-risico's impact kunnen hebben op de risico's op Bouwinvest Real Estate Investors. 

Ten behoeve van de beheersing van de meest relevante risico’s is een systematiek beschikbaar die gericht is op het inzichtelijk krijgen en houden van de maatregelen en KRI’s (Key Risk Indicators). 

Eveneens wordt het voor het fonds, partnership of mandaat geldende ESG-risicoprofiel gebruikt als referentiekader voor de beoordeling van ESG-risico’s in alle (des)investeringsvoorstellen. Op deze wijze wordt geborgd dat systematisch rekening wordt gehouden met alle mogelijk relevante ESG-risico’s.

Bouwinvest is ervan overtuigd dat de impact van ESG-risico’s op de beleggingsproducten voor een deel kan worden gemitigeerd door het terugdringen van de impact van de beleggingen op mens en milieu. De mate waarin dit het geval is, varieert tussen de verschillende fondsen en mandaten die Bouwinvest beheert.

Duurzaamheid in het algemeen en het mitigeren van de impact van onze producten op mens en milieu is nog volop in ontwikkeling, dit zorgt ervoor dat negatieve effecten mogelijk impact hebben op de waarde en rendementen van onze beleggingen. Tegelijkertijd zien wij ook kansen om juist een positief effect te realiseren in de waarde en de rendementen van de beleggingsproducten.

De ESG-risicomethodiek en het bepalen van het effect op de beleggingsproducten is voortdurend in ontwikkeling. Vooral de stap naar verdere kwantificering van deze risico’s heeft onze aandacht, waarbij, waar relevant, wordt aangesloten op ontwikkelingen in de markt (o.a. op het gebied van beschikbaarheid van data en instrumenten).

Nieuwsbrief