Het Bouwinvest Healthcare Fund is een vastgoedbeleggingsfonds dat vooralsnog exclusief is voor bpfBOUW. Het fonds geeft invulling aan zowel de financiële als maatschappelijke doelstellingen van dit pensioenfonds voor de bouw. Beleggen in deze sector biedt immers mooie vooruitzichten voor de lange termijn – zowel financieel als maatschappelijk – omdat er vanuit de markt steeds meer behoefte is aan oplossingen die zorg en wonen met elkaar combineren.

Dubbele vergrijzing

Sinds begin jaren ‘90 neemt het aantal ouderen in Nederland toe en is er sprake van vergrijzing. De groep mensen geboren tijdens de ‘babyboom’ van de jaren ‘50 tot midden jaren ‘60 is met pensioen of bereikt binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd. De gemiddelde levensverwachting neemt daarnaast toe van gemiddeld 79,5 jaar in 1990 tot gemiddeld 85,5 jaar in 2040. Deze dubbele vergrijzing door zowel de demografische opbouw als de toenemende levensverwachting zorgt voor een toename van 1,1 miljoen 65+ huishoudens tot 2040.

Stabiel financieel én maatschappelijk rendement

De vraag naar zorgvastgoed zal de komende jaren alleen maar toenemen. De zorgvastgoedmarkt is dan ook aantrekkelijk, omdat investeerders op stabiele rendementen op de lange termijn kunnen rekenen. Door te investeren in zorgvastgoed genereren partijen ook maatschappelijk rendement. In dit geval investeringen die een directe bijdrage leveren aan kwalitatief hoogwaardige ouderen- en invalidenzorg. 

In 2021 én 2022 werd het fonds beloond met vijf sterren in de Global Real Estate Benchmark (GRESB), waarmee het fonds tot de top 20% van best presterende vastgoedfondsen wereldwijd behoort.

Bouwinvest is van plan om door te groeien in deze markt.

Naar €600 miljoen in 2022 en tot ruim €1 miljard in de vijf jaar daarna.

Helma Spuls VK Helma Spuls Director Dutch Healthcare Investments

Per 10 maart 2021 is de “Sustainable Finance Disclosure Regulation” (SFDR) van kracht. Doel hiervan is meer harmonisatie te creëren in de informatieverschaffing aan klanten in relatie tot duurzaamheid en het vergemakkelijken van de vergelijking van financiële producten op het gebied van duurzaamheid.

Vanaf de start van 2023 zijn ook de level 2 eisen van de SFDR van kracht. Naast de generieke verklaringen, vergt Level 2 verklaringen op financieel product niveau. Conform de eisen van de SFDR zijn alle Bouwinvest producten geclassificeerd. Het Dutch Heatlhcare fund classificeert als artikel 8 product, waarbij ecologisch en sociale kenmerken worden gepromoot.

Deze productspecifieke verklaringen vinden plaats via het Information Memorandum van het fonds en het jaarverslag van het fonds. In aanvulling daarop is in bijgevoegde file de gevraagde informatie m.b.t. Dutch Healthcare fund opgenomen. Op de SFDR pagina van Bouwinvest vindt u de aanvullende verklaringen zoals vereist door de SFDR.

Focus op drie segmenten

Bouwinvest richt zich wat zorgvastgoed betreft op drie segmenten: Verzorgd Wonen, Intramurale Zorg en Zorgcentra. Verzorgd Wonen is een segment dat zorg- en welzijnsdiensten met elkaar combineert. Tot de Intramurale zorg behoren bijvoorbeeld verpleeghuizen en complexen voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. En in zorgcentra komen eerstelijnsfuncties samen zoals huisartsen, fysiotherapeuten en apotheken.

Onze visie op goede zorghuisvesting

In onze acquisitie houden wij rekening met: 

  1. Preventie en zelfstandigheid: woningen hebben goede, voor zorg geschikte plattegronden.
  2. Ontmoeting tussen gelijkgestemden: het duurzame ontwerp stimuleert sociale interactie in reactie op eenzaamheid.
  3. Flexibiliteit: het concept is met geringe aanpassingen voor andere doeleinden bruikbaar.
  4. Veiligheid en comfort: er is 24 uurs zorg in de nabijheid.
  5. Efficiency: er is sprake van schaalgrootte, maar wel binnen de menselijke maat.

Meer weten?

Helma Spuls
Director Dutch Healthcare Investments
Christian Schouten
Head of Dutch Transaction Management

Nieuwsbrief