10 februari 2021

Deel dit op:

Meer dan 80 Nederlandse pensioenfondsen hebben het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB) ondertekend. Naar aanleiding hiervan is ook Bouwinvest aan de slag gegaan. Niet alleen omdat 14 van onze klanten - een vertegenwoordiging van 98% van ons belegd vermogen - het IMVB hebben ondertekend, maar ook omdat het concrete handvatten geeft om in de beleggingsketen beter te sturen op milieu, klimaat, mensenrechten, arbeidsrechten en governance.

In het convenant committeren pensioenfondsen zich aan de afspraak om meer inzicht te krijgen in de beleggingsketen en om te sturen op het voorkomen van zaken zoals mensenrechtenschendingen en milieuschade. In de uitvoering betekent dit dat pensioenfondsen de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (“UNGPs”) zullen vertalen in beleid. Ook de impact als gevolg van de uitbesteding van beleggingen wordt aan de hand hiervan gemonitord.

Het IMVB heeft invloed op een investment manager zoals Bouwinvest door eisen te stellen aan monitoring en rapportage. Om onze aandeelhouders goed te bedienen, zijn de implicaties die voortkomen uit het IMVB inzichtelijk gemaakt en daaraan zijn heldere acties gekoppeld. Zo zal Bouwinvest tijdig voldoen aan de afspraken van pensioenfondsen uit het IMVB convenant.

De doelstellingen uit het convenant sluiten naadloos aan bij onze doelstelling om Real Value for Life waar te maken.

De komende periode zullen wij ons daarom inzetten om ons beleid verder aan te scherpen met de handvatten die de OESO en UNGPs ons geven.

Zo gaan we de komende maanden aan de slag:

  • We gaan het ontbrekend beleid ontwikkelen;
  • We maken een analyse van de impact op onze producten en zullen daar waar nodig aanpassingen doen;
  • We maken een analyse van data en systemen en kijken waar verbeteringen mogelijk zijn;
  • We kijken of en hoe we de rapportages voor onze klanten kunnen verbeteren;
  • We zorgen voor bewustwording in onze eigen organisatie en bieden handelingsperspectieven;
  • We zorgen dat dit voor onze klanten en andere stakeholders helder en transparant is.

Daarnaast krijgen wij te maken met aanvullende Europese regelgeving dat raakvlakken heeft met het IMVB. Per 10 maart 2021 treedt de Regulation on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”) in werking. De SFDR heeft tot doel om de informatieverschaffing op het gebied van duurzaamheid te harmoniseren. De door Bouwinvest aangeboden financiële producten vallen in scope van de SFDR. In relatie tot de SFDR heeft Bouwinvest een gap-analyse uitgevoerd en streeft Bouwinvest naar een implementatie van de benodigde acties per 10 maart.  Vóór die datum zullen wij onze aandeelhouders informeren over de kwalificatie van onze financiële producten..

Zoals aangegeven is er overlap tussen de SFDR en het IMVB-convenant, want zij raken deels dezelfde onderwerpen, maar kennen ook verschillen. Wij laten dit zoveel mogelijk op elkaar aan sluiten, al hebben we vanwege het wettelijk verplichte karakter van de SFDR met andere tijdslijnen te maken.

Nieuwsbrief